نظر جابز در مورد فرزندانش

در اینجا به ترجمه یک مقاله بسیار جالب می پردازیم که استیو جابز عنوان می نماید که فرزندانش از تکنولوژی استفاده نمی کنند.

هنگامیکه استیو جابز اپل را تاسیس کرد ,مقالات زیادى در خصوص آن نوشته میشد. من هم مقاله اى در خصوص کاستى هاى iPad در سال ۲۰۱۰ نوشته بودم. هیچ چیز به اندازه پاسخ استیو جابز به سوال من برایم عجیب نبود. من سوال کردم بچه هاتون باید iPad رو دوست داشته باشند, اینطور نیست؟ و او در جواب گفت آن ها اصلا از iPad استفاده نکرده اند. ما محدودیت هاىى را در مورد فناوری هاىى که بچه ها مجاز به استفاده هستند قرار داده ایم.
من فکر میکردم خانواده جابز در بهشتى زندگى میکنند که دیوارهایش صفحات لمسى هستند, میز غذاخورى از iPad هاى کوچک و بزرگ درست شده و به جاى شکلات با iPad از مهمانان پذیرایى میشود.
از آن پس سرمایه گذاران و مدیران تکنولوژى زیادى را دیدم که مدت زمان استفاده فرزندانشان از کامپیوتر را محدود میکنند یا استفاده از آن را در زمان مدرسه کلا ممنوع میکنند. این در حالى است که بیشتر والدین متفاوت از این عمل میکنند و اجازه میدهند فرزندانشان هرقدر بخواهند از تبلت و گوشى هاى هوشمند و کامپیوتر شبانه روز استفاده کنند.

برای استفاده کودکان از تکنولوژی عجول نباشیم و با برنامه و مدیریت اجازه دسترسی کودکان به گوش و و سایل مجازی را بدهیم همانطور که جابز به فرزندانش اجازه نداد.