اضطراب و افسردگی

اضطراب و افسردگی برای خان های باردار جایز است :
معمولا اضطراب و افسردگی در اثر نا آگاهی و بودن در تاریکی بوجود می آید و با افزایش کسب آگاهی صحیح و افزایش نور در اطراف خود به مقدار قابل توجهی می توانند از اضطراب کم کنند .

پس با شناخت و اطلاعات صحیحی که کسب میکنیم می توانیم در روشنایی باشیم و شاد زندگی کنیم. هر چه انسان های شادتری باشیم به همان میزان از افسردگی دورتر خواهیم شد.

اضطراب و افسردگی به طور معمول عدم توانایی شاد بودن با خود است. هر چه توان شادتر بودن با خودتان را زیادتر کنید ،به همان میزان از افسردگی دورتر خواهید بود .

افراد زمانی شاد نیستند که :

مشکل جسمی دارند

از چیزی احساس رنجش می کنند

ذهنشان در باور غلطی گیر کرده است.
از آن مغلوب می گردی که با خود بر نمی آیی
اگر با خود بر آیی با تو عالم بر نمی آید (صائب)
پس اگر توانایی در “مدیریت فردی دوره های زندگی”داشته باشیم شاهد افسردگی نخواهیم شد. افسردگی تنها مختص دوران بارداری و یا پس از زایمان نیست. افسردگی در دوران کودکی و نوجوانی و یائسگی و…. حتی افسردگی در دوران کنکور و …..
منظور از” مدیریت فردی دوران زندگی” رساندن همه جانبه زندگی به بالاترین حد کیفیت و کمیت با توجه به شرایط فردی است. لطفا به کلمه ی (فردی ) توجه کنید زیرا برای هر شخصی در زندگی متفاوت است. حتی معنای خوشبختی و موفقیت هم برای هر کسی معنای خاص خودش را دارد. برای بعضی افراد ثروت معیار خوشبختی است برای گروهی در کنار خانواده بودن و برای گروه دیگر آرامش و …….
درون کادر: حداقل هر روز سه کار برای شاد کردن خودتان انجام دهید.
یکی از کارهایی که قبلاً انجام دادیم و شادمون کرده را یادآوری کنیم.
یه لطیفه که با آن خندیدم

سه کار امروز را در این کادر یادداشت کنید.
۱-
۲-
۳-

امیدوارم با این مقاله اضطراب و افسردگی را بتوانید کنترل نمایید